Kyrkan


Uppdaterad 2020-06-16

Kontrollerad 2017-02-22

eva@kronhed.se

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Heda kyrka är en av de mest intressanta kyrkorna i Östergötland. Det är en  stenkyrka i romansk stil med de äldsta delarna från mitten av 1100-talet.


Av den ursprungliga romanska kyrkan återstår nu långhuset och västtornet (som haft en medeltida stenhuv). två märkliga byggnadsdelar har tidigt tillfogats: I söder ett kapell med absid och i norr ett sidoskepp med tvärställda tunnvalv av cisterciensisk typ. Vid 1200-talets slut har troligen det romanska koret ersatts av ett gotiskt. Kyrkan var under 1800-talet i så dåligt skick att man ville riva den. Den räddades av arkitekten och grekprofessorn Carl Georg Brunius, som nybyggde den östra delen och gav kyrkans dess nuvarande ovanliga exteriör från 1850-talet. 


De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och smäckert och kapellet i söder har sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet. Hundra år senare förändrades kyrkan återigen. Kyrkan präglas idag, såväl exteriört som interiört, av tre perioder; medeltid, 1850-talets historicerande stil och 1950-talets restaureringsideologi. Kyrkans medeltida kalkstensmurverk är blottat och tillbyggnaderna från 1850-talet är putsade. Huvudentrén är förlagd till den södra korsarmen och sadeltaken är täckta av skiffer.


Om guidning önskas i denna intressanta kyrka, v v kontakta någon av följande personer


Ylva Wigh

Tel: 0144-32071


Märta Tollander

Tel: 0144-32004