Socknen


Uppdaterad 2020-06-16

Kontrollerad 2017-02-22

eva@kronhed.se

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Heda socken har fått sitt namn efter kyrkan och hade från början tillägget –kirkia, d.v.s. kyrka. Således kallades socknen för Hedeskirkia. Som framgår av gamla lantmäterihandlingar avstyckades platsen för kyrkan och prästgården från Jussberg by. Kyrkan har benämnts efter sitt läge på ”heden”, den av morängrus och sand bestående höjdrygg som går i öst-västlig riktning och som idag bäst kan ses på det nuvarande s. k. ”Enebetet”. På denna höjdrygg finns c:a 170 gravar från yngre järnåldern och bronsåldern. "Enebetet" är idag en örtrik äng med bl.a. backsippa och axveronika. Ett annat område med högt naturvärde och som är säreget ur både geologisk och botanisk synpunkt  är "Norrö backar - Isberga naturreservat".


Heda socken gränsar i norr till Svanshals, i öster till Rök och Stora Åby och i väster till Ödeshög och Västra Tollstad. Naturen i socknen är i huvudsak fullåkersbygd med övervägande styv lera med insprängda hagmarker, åsar med sandjord, och mer småbruten odlingsbygd i öster. I norra delarna - i Tåkerns tidigare sjöområde - finns en del uppodlad mossmark. Genom socknen flyter Disaån.


Heda kyrka har anor från 1100-talet och har ett lite speciellt utseende. Den var på väg att rivas på 1840-talet efter ett beslut av sockenstämman men räddades åt eftervärlden efter utsocknes invändningar.


Av naturminnesmärken kan nämnas en hälsokälla i Häggestad och en offerkälla i Tjugby.


Ett annat stort gravfällt ligger i Häggestad utefter vägen mot Stora Åby med cirka 100 gravar. På detta gravfält står en runsten med texten: "Brodd reste denna sten efter Saxe, sin fader, och efter Udd, sin broder. Gud hjälpe dem." Två andra runstenar är inmurade i den östra kyrkväggen.


Inom socknen har talrika lösfynd från stenåldern påträffats. Bronsåldern representeras bland annat av en "kroksabel", vilken hittats i Norrö, en holkyxa i Haddetorp och en urna vid utgrävning av en källare i själva byn.


Bland de c:a 480 fornlämningarna finns utöver de ovan nämnda gravfälten ett tiotal stora högar av sydskandi- navisk typ, skärvstenshögar och älvkvarnsförekomster från bronsåldern. De tre största bronsåldershögarna finns i Disevid, Tjugby och Jussberg. Vidare finns flatmarksgravfält, spridda gravar och stensträngar från äldre järnåldern.


Den kulturella verksamheten i socknen bedrivs av Heda kulturstråk och Heda hembygdsförening. Bland annat ordnas varje år en gammaldags marknad med kulturstråkets huvudansvar. Hembygdsföreningen ordnar kulturkvällar, midsommarfirande mm.